30درصد مبلغ تا سقف خرید1000000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید1000000ریال

15درصد مبلغ تا سقف خرید1000000ریال

5درصد مبلغ تا سقف خرید1000000ریال

جهت یکبار استفاده در مهرماه

فروشگاه زیتون مارکت

فروشگاه زیتون مارکت

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

فروشگاه زیتون مارکت

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه