30درصد مبلغ تا سقف خرید6000000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید3500000ریال

15درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

10درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

فروشگاه درویشی

فروشگاه درویشی

  • مشهد - مشهد، مجتمع تجاری الماس شرق، طبقه 1-، جنب نمازخانه

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

فروشگاه درویشی

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه