70درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

40درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

کفش پوشان مهر

فروشگاه پاتن چرم آفتاب

فروشگاه کفش سفید برفی

کفش پوشان مهر

  • مشهد - خیابان عبدالمطلب، بین عبدالمطلب 5 و 7، نرسیده به هنرور

فروشگاه پاتن چرم آفتاب

  • مشهد - چهارراه آزادشهر، بلوار معلم، معلم 7

فروشگاه کفش سفید برفی

  • مشهد - بلوار مفتح ،بین مفتح 19و21

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

کفش پوشان مهر
فروشگاه پاتن چرم آفتاب
فروشگاه کفش سفید برفی

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه